top of page
Search
  • Writer's pictureWandering the Edge

Ep. 41 - Sources and Such


Photo Credit


* Nestor's Primary Chronicle

* Nancy Shields Kollmann, "Collateral Succession in Kievan Rus" in Harvard Ukrainian Studies (1990)

* Leontiy Voytovych, Kniazha Doba: Portrety Elity (2006)

* Mykola Kostomarov, Istoria Ukrainy v Zhyttiepysakh Vyznachnishykh ii Diachiv (1918)

* S.D. Fedaka, Politychna Istoria Ukrainy-Rusi Doby Transformatsii Imperii Riurykovychiv (2000)

* Serhii Plokhy, The Gates of Europe (2017)

* Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine (1996)

* "Volodymyr Monomakh" in Encyclopedia of Ukraine

* N.M. Karamzyn, Istoria Hosudarstva Rossyjskoho

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page